Skip to content
Telefon: 22 83 04 00

Ønsker du å selge bedriften?

Vår metode dekker hele salgsprosessen

Connectoprosessen

Gjennom en avtale med Connecto Bedriftsmegling får du tilgang til alle de tjenester vi tilbyr i forbindelse med en salgsprosess. Vi kaller det Connectoprosessen. Connectoprosessen er inndelt i tre faser:

01.

Analyse og Søkefasen
1

Mål og beskrivelse av virksomheten

Før prosessen starter må målene være klart definert. Vi setter oss ned sammen med oppdragsgiver og klargjør hva målsettingen med prosessen er og utarbeider en beskrivelse av virksomheten. Disse samtalene kan foregå i fysiske møter, på telefon eller mail og ved utfyllelse av spørreskjema.

Verdivurdering og Prising

Connecto Bedriftsmegling samarbeider med noen av landets fremste verdivurderere og kan tilby verdivurderinger godt tilpasset de fleste virksomheter. Vi gjennomfører en verdivurdering for å gi oppdragsgiver en pekepinn på hvilket nivå prisen kan havne på og bruker den samtidig som et nyttig verktøy i prosessen. Verdivurderingen baserer seg i hovedsak på historiske tall og hensyntar i mindre grad de synergier man kan ha med en mulig kjøper.

2
bedriftsmegling-metodikk-03

Identifisering av kjøpere / målgrupper

En virksomhet kan ha mange forskjellige typer av mulig interessenter. Konkurrenter, samarbeidspartnere, kunder, leverandører og selskap i beslektede bransjer kan være noen av disse. Connecto Bedriftsmegling har lang erfaring, et bredt nettverk og god kjennskap til norsk næringsliv hvilket gjør oss i stand til å fange opp aktuelle interessenter. Vi tar utgangspunkt i mål og beskrivelse av virksomheten og matcher det med mulige interessenters strategiske fokus.

Kontakt med mulige kjøpere

Connecto Bedriftsmegling bruker de fleste tilgjengelige metoder for å få kontakt med mulige kjøpere. Brev og telefon har vært tradisjonelle kontaktverktøy. I den senere tid har vi hatt stort fokus på å utvikle våre nettverk og databaser, og når flere og flere interessenter gjennom disse. Sosiale nettverk som linkedin og facebook er også arenaer hvor interessenter stadig oftere finnes. Det eneste vi ikke tror på er tradisjonell annonsering. Tradisjonelle annonser er ofte kostbare og bringer som oftest interessenter som bare ønsker å gjøre et kupp. Men vi ønsker å finne kjøpere som har synergier med selger, derfor finner vi heller interessentene gjennom andre kanaler.

4

02.

Forhandlingsfasen
2-3

Bedriftspresentasjon

Presentasjonen har til oppgave å gi nødvendig nøkkelinformasjon og styrke en potensiell kjøpers interesse for virksomheten. Den bør beskrive hvor virksomheten står i dag, men ha størst fokus på de fremtidige muligheter som finnes. Informasjonen i presentasjonen bør være av en så høy kvalitet at en mulig kjøper ikke trenger å lete den frem selv. En strukturert presentasjon skal gjøre det mulig for en stor gruppe av mulige kjøpere å avgjøre hvorvidt det dreier seg om en virksomhet som kan være et interessant kjøpsobjekt eller ikke. Connecto Bedriftsmegling setter opp en godt definert og profesjonell presentasjon av virksomheten som godkjennes av oppdragsgiver før den sendes til mulige kjøpere.

Sonderingsmøter

Connecto Bedriftsmegling deltar sammen med oppdragsgiver i sonderingsmøter med interessenter og disse gjennomføres i hovedsak i våre lokaler. Dette er møter hvor kjøper og selger treffes for første gang og i stor grad skal få gjøre en subjektiv betraktning av hverandre. Et salg av eierskap er ofte veldig personlig og da er viktig at både kjøper og selger har en positiv oppfatning av hverandre. Sonderingsmøtene baserer seg som oftest på informasjonen som er gitt i presentasjonen og har til hensikt å avklare om det er aktuelt for partene å fortsette videre samtaler og forhandlinger vedrørende en eventuell virksomhetsoverdragelse.

2-2
2-1

Forhandlinger

Forhandlinger er krevende. Det dreier seg jo om å fordele verdier. Når store verdier diskuteres over forhandlingsbordet settes sterke følelser i sving. Samtidig bør man unngå å ta viktige beslutninger i stor affekt. Da er det ofte viktig å ha med en forhandler som ikke er like personlig berørt, og som har lettere for å holde hodet kaldt i opphetede situasjoner. God forståelse av forskjellige forhandlingsstrategier – og motstrategier – kan være avgjørende for å sikre en god avtale. Connecto Bedriftsmegling deltar sammen med sine oppdragsgivere i forhandlinger med mulige kjøpere.

03.

Oppgjørsfasen

Due diligence

En due diligence kan skje tidlig i forhandlingene, men også etter at en «endelig» avtale er signert. Hensikten med due diligence er å kontrollere at virksomheten samsvarer med selgers informasjon. Kjøper ønsker å avdekke viktige forhold som selger kanskje ikke er klar over. For selger gjelder det å dokumentere at all vesentlig informasjon er gjort tilgjengelig for kjøper, og derved minimere risikoen for mulige fremtidige krav fra kjøper vedrørende eventuelle feil eller mangler. Connecto Bedriftsmegling er med og påser at partene følger opp sin del under due diligence, men viktigheten og omfanget av en due diligence tilsier at hjelp også bør søkes hos erfarne aktører som revisor og advokater.

3-1
3-2

Avtale

Connecto Bedriftsmegling har erfaring med utarbeidelse av mange avtaler. Vi vil derfor kunne bistå med å utarbeide en avtale mellom partene basert på en av våre standard avtaler. Connecto Bedriftsmegling er ikke advokater og anbefaler derfor at partene bruker tid på å gå igjennom avtalen med en advokat for å påse at alle deres juridiske forhold er ivaretatt. Connecto Bedriftsmegling har kontakt med mange dyktige forretningsadvokater og kan anbefale en av disse hvis det er ønskelig.

Oppgjørsform

Enhver interessent har forskjellig syn på din virksomhet. Det betyr at de også vil ha forskjellig tilnærming til oppgjørsform. Salg av aksjer eller salg av innmat er to hovedprinsipper. I tillegg kan oppgjøret skje helt eller delvis og gjerne over en tidsperiode. Ulike former for «earn-out»-modeller blir stadig mer aktuelle. Det betyr at selger får betalt over tid og at dagens leder ofte må arbeide aktivt videre i virksomheten en periode på ett til to år for å sikre god overføring av viktige forhold som bl.a ansatte, kunder og leverandører. Connecto Bedriftsmegling er med og diskuterer konsekvensene ved valg av de forskjellige oppgjørsformene og hjelper til med å trekke inn ytterligere kompetansebistand ved behov.

3-3

Oppsummering

Connectoprosessen

Connecto Bedriftsmegling er med hele veien fra første innledende møte til pengene er på bok. Vi utarbeider brev, presentasjon og fremskaffer forslag til målgrupper. Alt vi gjør godkjennes av oppdragsgiver slik at oppdragsgiver har kontroll gjennom hele prosessen. Punktene som er nevnt ovenfor er ment som en liten smakebit på hva vi bidrar med i en salgsprosess. For en mer utfyllende og beskrivende presentasjon anbefaler vi et uforpliktende møte på vårt kontor med våre medarbeidere.

Kontakt oss
Invalid Email
Invalid Number
Scroll To Top