Ønsker du å selge bedriften?

Vår metode dekker hele salgsprosessen.

Vurderer du et bedriftssalg?
Ønsker du å finne ut hvilke eksterne muligheter som finnes?

Vi hjelper med:

 • Verdianslag.
 • Salg, helt eller delvis.
 • Finne en passende vekstpartner.
 • Bistand til å løfte din bedrift til dets fulle potensial.
 • Konfliktløsning innen generasjonsskifte eller blant eiere.
 • Strategisk utvikling ved å finne nye produkter, kunder, personal ol.

Ta kontakt for en uforpliktende telefonsamtale 22 83 04 00, eller

Salg av bedrifter
Connectoprosessen

Analysefasen – den røde tråden gjennom hele prosessen.

Hva ønsker eierne?

Prosessen begynner med intervjuer og informasjonsinnhenting fra eierne. Hva ønsker eierne å oppnå, og på hvilken måte. Connecto har lang erfaring fra å håndtere eiere med forskjellige fremtidsplaner. Eller selverkjenningen – bedriften er bedre enn hva dagens eier får til. Hva skal til for å løfte selskapet til dets fulle potensial?

Connecto finner ofte løsninger som eierne aldri har tenkt på.

Forstå bedriften

Intervjuer og spørreskjemaer henter inn informasjon om bedriften.

 1. Hvilke drivere er viktigst for virksomheten
 2. Hvilke styrker / svakheter har selskapet
 3. Hva skal til for å løfte virksomheten til dets fulle potensial.

Markedet – konkurrenter & kunder

Hvilken posisjon har bedriften i markedet? Har bedriften definert markedet for snevert? Hvilke selskaper er dagens og potensielle konkurrenter? Hvilke aktører i nærliggende bransjer kan være aktuelle interessenter? Connectos erfaring og metodikk setter bedriften og eierskapet i et nytt perspektiv.

Verdivurdering, verdianslag og prising

Det er stor forskjell mellom ulike oppdrag. I noen prosesser kan standard verdi-vurderingsmetoder brukes. I andre oppdrag, når bedriften ikke tjener penger – hvordan skal bedriften prises. Verdivurdering, prising og markedspris er helt forskjellige – ta kontakt for å bruke Connectos erfaring.   

Prisene mellom forskjellige bud-givere varierer mye. Vil du vite hvorfor, kontakt oss.

Identifisering og kontakt av interessenter (kjøpere, partnere, etc.)

«Den røde tråd analysen» definerer flere grupper å kontakte. Flere forskjellige grupper av bedrifter blir kontaktet gjennom ulike kanaler.  Dette er nøkkelen til en god prosess. Uansett hvor stort potensial selskapet har, må de rette interessentene får rett informasjon for at oppdraget skal løses.

Interessentene blir kontaktet med en «teaser», en kortfattet A4-beskrivelse av virksomheten der bedriften er anonymisert.

Konfidensialitet – NDA

Interessenter som ønsker få mer informasjon enn teaseren må først bli godkjent av oppdragsgiver. Deretter må de signere en konfidensialitetserklæring før presentasjonen blir sendt.
Behovet og ønsket om å hemmeligholde prosessen varierer. I noen oppdrag ønsker eieren å gå ut helt åpent med navn. I andre tilfeller er ønsket om hemmelighold så stort at et meget fåtall potensielle interessenter først blir forhåndsgodkjent av oppdragsgiver. Videre blir de kontaktet per telefon før de eventuelt får den anonymiserte «teaseren».

Nivået av konfidensialitet er i de fleste oppdrag et sted imellom disse ytterpunktene. For mer informasjon om fordeler og ulemper, ta kontakt.

Bedriftspresentasjonen

Presentasjonen er normalt første gangen en interessent får vite hvilken bedrift det er. Den skal å gi nødvendig nøkkelinformasjon (men ikke bedriftskritisk), og styrke interessen for virksomheten. Eller helt enkelt sortere ut de som ikke er aktuelle kandidater, slik at all innsats rettes mot de mest potensielle kjøperne / partnerne. Den beskriver hvor virksomheten står i dag, men har størst fokus på de fremtidige muligheter som finnes. Presentasjonen skal løfte frem både sterke og mindre sterke sider av bedriften. Dersom motparten lett kan bøte på «svakheter» oppstår det synergier.

Sonderingsmøter

Connecto Bedriftsmegling deltar som møteleder med oppdragsgiver i sonderingsmøter med interessenter, og disse gjennomføres ofte i Connectos lokaler. Dette er møter hvor kjøper og selger treffes for første gang, og skaper raskt forståelse for om synergier og kjemi er til stede. Her vurderes det om det er en basis for å gå videre i forhandlinger.

Forhandlinger

Forhandlinger kan være krevende. Det dreier seg om å fordele og skape verdier. Connecto er med og bistår og bidrar. Følelser er et viktig aspekt, og vi har forhandlingserfaring og praksis fra hundretalls prosesser. Connectos deltakelse er svært nyttig når følelser settes i sving hos begge parter, og det er viktig uansett om forhandlingene skjer med en eller flere motparter samtidig.

Due diligence

En due diligence kan skje tidlig i forhandlingene, eller etter at en endelig avtale er signert. Hensikten med due diligence er å kontrollere at virksomheten samsvarer med selgers informasjon. Motparten ønsker å avdekke og sikre viktige forhold. Her er det viktig å dokumentere at all vesentlig informasjon er gjort tilgjengelig for kjøper, og dermed minimere risikoen for mulige fremtidige krav fra kjøper vedrørende eventuelle feil eller mangler. Her kan også regnskapsførere, revisor og advokat eventuelt inngå i teamet.

Oppgjørsform

Connectos erfaring fra tidligere prosesser gir oss oversikt over hvilke modeller som er vanlige i bransjen. For eksempel hvilke løsninger som kan trygge begge parter til tross for motsatte interesser, og som hensyntar det faktum at eier vet mye mer om selskapet enn kjøper. Vi har erfaring med løsninger som eventuelt kan gi ekstra fremtidig gevinstdeling for begge parter.

Avtale

Avtalens omfang og kompleksitet varier mye, som en funksjon av bedriftens type og størrelse, men som også er avhengig av begge parters ønsker. Connecto anbefaler alltid at en advokat blir brukt til å håndtere avtalen. En strukturert prosess reduserer tidsbruken for å komme til en avtale.

Oppsummering - Salg av bedrifter.

Bedriftsmegling er et fag, og erfaring teller. Ta kontakt for en uforpliktende samtale eller møte, og få erfaringer knyttet til din type bedrift, bransje og eierskap.

Connecto Bedriftsmegling AS

 • Thunes vei 2
  0274 Oslo

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst oppgi et gyldig telefonnummer.
Vennligst skriv inn en melding.