Importør og montør av spesialprodukter, omsetning 25 – 45 MNOK

Sammendrag av virksomheten:

  • Lønnsom drift.
  • Spesialkompetanse og produkter fra ledende produsenter.
  • Meget solid markedsposisjon innenfor marked i vekst.
  • Står innfor et generasjonsskifte.

Produktene har stor markedsandel, rettet primært mot buss og annen kollektivtrafikk

Virksomheten trenger en vekstpartner for at selskapet skal nå sitt fulle potensiale

Selskapet har 9 ansatte. Enkelte av dagens eiere ønsker å trappe ned sin yrkesaktivitet, men kan være med og overføre virksomheten i en avtalt overgangsfase. En av eierne ønsker å fortsette videre. Halvparten av Selskapets ansatte arbeider med service og montasje.

Det største produktområdet er innen informasjonssystemer til buss basert på realtid i form av skiltsystemer / passasjertelling / posisjonerings- og kjøremønster. Selskapet har i tillegg produkter innenfor sikkerhet; så som automatisk brannsystem / integrert bakovervendt barnesete (markedets eneste) / alkometer som kan kobles mot realtidsystemer for å hindre uønsket start og kjøring. Selskapet leverer også tilleggsvarmere samt airconditionering til buss.

Videre har Selskapet nisjeprodukter innenfor industri- og spesialtransport samt til virksomheter som arbeider i eksplosive miljøer. Dette dreier seg i hovedsak om produkter til brannsikring samt til alkomåling av førere.

Selskapets har en komplett struktur på verdikjeden med målsetting om å oppnå maksimal inntjening gjennom hele leveransesyklusen. Service og montering er basert på spesialkunnskap og representerer en viktig del av selskapets potensiale.

Potensial

• Selskapets rammebetingelser er inne i en sterk vekstperiode. Dette først og fremst med bakgrunn i myndighetenes fokus på klima, miljø og sikkerhet , noe som vil bidra til at veksten innenfor kollektivtrafikken øker (på bekostning av bilen) i årene fremover. Fokuset på klima og miljø vil først å gi økt etterspørsel etter buss fordi utbygging av skinnegående trafikk er kostbart og tar lang tid å realisere.

• Selskapet har i dag en svært solid markedsposisjon og etterspørselen etter selskapets produkter og tjenester antas å vokse kraftig i takt med myndighetenes satsing på kollektivtrafikken i årene fremover. Dette kombinert med at den teknologiske utviklingen vil fortsette og at selskapets leverandører er ledende innenfor sine områder antas å gi ny og kontinuerlig vekst.

• I tillegg besitter Selskapet god kompetanse og kunnskap til å montere, yte service samt å følge opp leveransene gjennom sine systemløsninger. Dette er løsninger som gir Selskapets kunder statistikkgrunnlag i form av analyser av passasjerenes bruksmønster, tolking av førernes kjøremønster for å bidra til bedre reiseopplevelse og mindre slitasje på utstyret. Løsningene inkluderer statistikk som dokumenterer passasjermønsteret, noe som gir mulighet til å operere bussflåten optimalt ved å sette inn riktig type buss til rett tid (antall passasjerer fordelt pr. dag og uke).

• Det ventes en sterk utvikling innenfor åpen realtidsinformasjon. Ved at flere vil benytte kollektivtransport daglige, vil presisjon knyttet til bussavganger og gjennomføringen av reisen i henhold til ruteoppsett øke. Dette vil kreve systemer som leverer oppdatert informasjon og som samtidig er lett tilgjengelig for alle, for eksempel via mobiltelefon.

• I tillegg til bussmarkedet ser selskapet potensielle vekstområder knyttet til sikkerhetsprodukter. Det forventes at det kan komme pålegg fra myndighetene om å montere inn utstyr i større lastebiler og i anleggsmaskiner for å forhindre uønsket kjøring, selskapet har slike produkter.

• Synergier med selskaper som har landsdekkende montering, service, kurs og opplæring av tekniske produkter ses på som en interessant mulighet for å sikre økt fremtidig potensiale.

Merknad

Selskapets eiere er opptatt av at selskapet videreutvikles og når sitt fulle potensial. Derfor er eierne åpne for flere alternative løsninger som for eksempel salg helt eller delvis, oppdeling av virksomheten eller å få inn en vekstpartner. I andre land har Selskapets leverandører minst like store leveringer til skinnegående trafikk som bussmarkedet. Med passende ny eier er det et ekstra potensial.

Ring Connecto!
Share This